Høring mobilregulerte soner

Svar på høring ­ forslag til endringer i politiloven og ekomloven ­ mobilregulerte soner mv.

ISOC Norge kommer med dette med en tilbakemelding på lovendringene som er ute til høring.

Ut fra et personverns synspunkt mener vi at politiet ved denne lovendringen gis for store fullmakter uten å forholde seg til kontrollorgan eller ved å gå gjennom en rettsprosess. Det er viktig å beholde et fokus på at det kun er i forbindelse med straffbare forhold at slike etterforskningsmetoder skal kunne brukes. Ved å eksempelvis sette opp falske basestasjoner vil dette medføre masseovervåking også på individer utenfor mistanke om kriminelle handlinger. ISOC Norge stiller seg svært negativ til dette.

Ved å gi politiet fullmakt til å vurdere, gjennomføre og avslutte overvåkning på potensielt uskyldige mennesker, kan dette resultere i langt mer uønskede effekter enn ønskede. Disse uønskede effektene kan blant annet være inngripen i borgeres rett til privatliv, minsket tillit til politiet fra borgere, en ansvarsbyrde på ansvarhavende politisjef (et al) som godkjenner en eventuell iverksetting som viser seg å ikke kunne forsvares i ettertid.

Bruk av mobilregulerte soner (falske basestasjoner) er et angrep på nettverksinfrastrukturen. Lovlig bruk av dette vil ikke kunne skilles fra annen kriminell bruk av falske basestasjoner. Fra nettverksoperatørens ståsted vil det derfor være ønskelig å detektere angrep på nettet og å hindre disse. I industrien og samfunnet generelt er det en økt bevissthet rundt sikkerhet og datakommunikasjon. Man må anta at sikkerhetshull vil bli tettet og at nye teknologiske løsninger i mobilnettet, i terminaler og i applikasjoner vil vanskeliggjøre denne formen for overvåking. Det er også prinsippielle betenkeligheter rundt at utnyttelse av sikkerhetshull i teknologi og standarder skal lovfestes og kunne utnyttes av myndighetene.

Personvernet er meget viktig for ISOC Norge. Personvernet må derfor være sentral i en loveendring. ISOC Norge er derfor negativ til forslaget slik det ligger i dag, og mener det ved en lovendring bør gjøres endringer i Straffeprosessloven § 216 fremfor å komme med ny lovtekst.

Tilsvaret er sendt 23.01.2015